ALGEMENE VOORWAARDEN
STAMPERS B.V.

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Stampers B.V.: Stampers B.V. gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80195601;

 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stampers B.V. een Overeenkomst sluit;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Stampers BV en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of diensten gedurende een bepaalde periode; 

 • Overeenkomst:  iedere Overeenkomst, al dan niet de Duurovereenkomst of Overeenkomst of afstand, die tussen Stampers BV en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die Overeenkomst;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Afnemer en Stampers BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

 • Herroepingsrecht:  de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

 • Dag: kalenderdag; 

 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 • Product: ieder product dat door Stampers B.V. wordt aangeboden.

Artikel 2 – Nadere gegevens van Stampers BV


Stampers BV
Schiebroekselaan 56A te 3037 RP Rotterdam
Telefoonnummer: +31 6 52 393 189
Emailadres: info@saffraanstampers.nl
KvK-nummer: 80195601
BTW-identificatienummer: NL823807071B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stampers BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand, overeenkomst of duurovereenkomst tussen Stampers BV en de Afnemer alsook op iedere offerte uitgebracht door Stampers BV aan de Afnemer. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand, overeenkomst of duurovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand, overeenkomst of duurovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Stampers BV zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand, overeenkomst of duurovereenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand, overeenkomst of duurovereenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand, overeenkomst of duurovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als Stampers BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stampers BV niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen ingeval de Afnemer een natuurlijk persoon is en de prijs exclusief belastingen ingeval de Afnemer een rechtspersoon is;

 • de eventuele kosten van aflevering;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is;

 • de wijze waarop de Afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 • de gedragscodes waaraan Stampers BV zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
 

1. De overeenkomst, overeenkomst of duurovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stampers BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stampers BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Stampers BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Stampers BV zal bij het product of dienst aan de Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:   
a. het bezoekadres van de vestiging van Stampers BV waar de Afnemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Stampers BV deze gegevens al aan de Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5. Indien Stampers BV zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
 

1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Afnemer.

2. Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate uitgepakt worden of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product wenst te worden behouden. Indien de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stampers BV worden geretourneerd, conform de door Stampers BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


 

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar de door Stampers BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 

1. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Stampers BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 

1. Indien de Afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Stampers BV alleen worden uitgesloten indien Stampers BV dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Stampers BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Stampers BV geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Stampers BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Stampers BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Stampers BV dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; 

of
b) de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Stampers BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Stampers BV, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Stampers BV jegens de Afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Stampers BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Stampers BV kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Stampers BV de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Stampers BV het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Stampers BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Stampers BV.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de Afnemer, bij Stampers BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties
 

1. De Afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 – Betaling
 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan de Afnemer mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stampers BV te melden.

4. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft Stampers BV behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling
 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur na levering van de producten, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Stampers BV, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij Stampers BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stampers BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom
 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten en beelden berusten bij Stampers BV, of bij aan haar gelieerde vennootschappen, bestuurders en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Algemene voorwaarden